V minulom roku došlo podľa údajov dopravnej analýzy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky u nás takmer k 14-tisíc nehodám, čo nie je malé číslo. Najviac ich bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom, najviac nehôd sa stalo počas augusta a najčastejšie k nim prichádzalo podľa štatistík v pondelok. Tieto nehody priniesli so sebou až 229 úmrtí, najväčšie percento tvorili vodiči a spolujazdci. Najsmutnejší na tom je aj fakt, že najväčší počet ich zavinili vodiči s dĺžkou vodičského oprávnenia do 5 rokov. A bolo to najmä pre porušenie povinnosti vodiča, nedovolenú rýchlosť jazdy či nesprávny spôsob jazdy. Automobilka Ford preto uplynulé dva roky venovali bezpečnej jazde mladých ľudí a tiež mamičky niekoľko praktických akcií s názvom Jazdím Ford pre život.

Ak by ste sa vy s vašou rodinou stali svedkami alebo účastníkmi vážnej dopravnej nehody, viete, čo máte robiť? Ponúkame malý návod.

Podľa zákona vyplýva, že vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. Účastníkom dopravnej nehody je každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda častokrát i svedok – okolo idúce vozidlo, či chodec a má určité povinnosti.

  1. ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi

  2. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu. Viete ale presne, čo máte robiť?

Postup na mieste nehody:

a) zastavte 10 až 15 metrov pred miestom nehody

b) uistite sa, že sa nenachádzate v nebezpečnom prostredí

c) vypnite motor v havarovanom vozidle. Ak je auto havarované, neznamená to, že sa nepohne. Preto, ak je to možné, auto riadne zabrzdite a ujistite sa, že stojí

d) skôr, ako niečo podniknete vonku, mimo vozidla, nasaďte si reflexnú vestu, to platí pre všetkých pasažierov vo vozidle a popritom si zapnite výstražné svetlá. Snažte sa čas príliš nenaťahovať a čo najskôr sa vyberte postaviť výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody.

e) zistite počet zranených a ich stav

f) vysloboďte ranených v ohrození života, prednostne sa venujte tým, ktorí nereagujú na podnety a poskytnite im neodkladnú prvú pomoc 

g) privolajte odbornú zdravotnú pomoc (nahláste im svoje meno, telefónne číslo na účely prípadného spätného kontaktovania, určite a opíšte miesto nehody, orientačné body a smer jazdy, opíšte druh nehody a nahláste počet zranených, ich približný vek a druh zranení

h) poskytnite prvú pomoc pri autonehode:

  • overte si stav postihnutého, skontrolujte stav vedomia - oslovte ho, zatraste ním

  • skontrolujte, či postihnutý dýcha - priložte ucho k jeho ústam, sledujte pohyby hrudník

  • ak dýcha, umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy a kontrolujte jeho dýchanie do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci

  • ak nedýcha, okamžite začnite s oživovaním (oživovanie vykonajte na tvrdej podložke, stláčajte hrudník v jeho strede do hĺbky 5 až 6 centimetrov a nebojte sa použiť maximálnu silu, po 30 stlačenia nasledujú 2 vdychy. Postihnutého oživujte bez prerušenia až kým sa neobnoví jeho dych a krvný obeh. Ak má poranenú tvár a nie je možné mu poskytnúť umelé dýchanie, stláčajte mu hrudník s frekvenciou 100 stlačení za minútu)

i) ošetrite ostatné poranenia:

  • postup na zastavenie krvácania: zisti miesto krvácania, zatlač v rane, zabráň šoku, zdvihni ranu na úroveň srdca a zavolajte pomoc

  • pri krvácaní z tepny okamžite zatlačte rukou priamo na ranu, obväzom alebo čistou tkaninou prekryte ranu, snažte sa poranené miesto znehybniť a polohovať ho na úroveň srdca, nepoužívajte škrtidlo na zastavenie krvácania.

  • pri šoku zabráňte podchladeniu, upokojujte danú osobu, uložte ju do protišokovej polohy so zdvihnutými nohami, ovlažujte pery a ošetrite poranenia)

  • na Linke záchrany 0850 111 313 vám poradia, ako poskytnúť prvú pomoc


3.  urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou

4. zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody

5.  zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel

6. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody

7. umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

8. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody

9. bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

10. Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy. 

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia. V prípade škodovej udalosti, pri ktorej si jej účastníci splnili všetky povinností účastníka škodovej udalosti, žiaden z vodičov zúčastnených vozidiel nie je zrejme pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení, nie je potrebné vec ohlasovať policajtovi, nakoľko Policajný zbor nie je zákonom zmocnený na objasňovanie takejto udalosti. Účastníci škodovej udalosti si vzájomne preukážu svoju totožnosť a v prípade náhrady škody cestou poisťovne sa upovedomia o poisťovni, s ktorou majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zároveň sa odporúča dohodnúť ďalšie okolnosti náhrady škody. Ak niektorý z účastníkov dopravnej nehody má za to, že vzniknutá škoda je zrejme vyššia ako 3990 eur je nevyhnutné ohlásiť vec policajtovi. V prípade príchodu policajta na miesto dopravnej nehody je policajt povinný vykonať jej objasnenie len ak rozhodne, že táto škoda skutočne môže presahovať uvedenú sumu.

Poznámka na záver: Jeden z dôležitých rozdielov medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že za dopravnú nehodu sa považuje až tá udalosť v cestnej premávke, ak takáto hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur.

Stali ste sa už niekedy svedkom dopravnej nehody? Vedeli ste správne zareagovať?